พลังงานศักย์ พลังงานจลน์

พลังงานทำให้เกิดงาน เช่น รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้เกิดจากมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบอกสูบ ทำให้เกิดแรงดันลูกสูบให้เคลื่อนที่
เกิดงานที่ลูกสูบถ่ายโอนไปทำให้เพลาหมุน ในทางกลับกัน งานก็ทำให้เกิดพลังงานได้ เช่น การลำเลียงน้ำไปเก็บไว้บนที่สูงของการ
ประปาเกิดจากการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ทำให้น้ำมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงแล้วปล่อยลงมาเพื่อให้มีแรงส่ง ไปได้ไกล ๆ

พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานของวัตถุที่อยู่
ภายใต้สนามโน้มถ่วง เป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยในระบบ SI ว่า จูล (J)

พลังงานศักย์โน้มถ่วงและปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานศักย์โน้มถ่วง
1. พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานของวัตถุที่อยู่ภายใต้สนามโน้มถ่วง ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลและ
ระดับความสูงของวัตถุจากระดับอ้างอิง
2. วัตถุที่มีมวลแตกต่างกันแต่อยู่สูงจากระดับอ้างอิงเท่ากัน วัตถุที่มีมวลมากกว่าจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากกว่า
วัตถุที่มีมวลน้อย
3. วัตถุที่มีมวลเท่ากันแต่อยู่สูงจากระดับอ้างอิงแตกต่างกัน วัตถุที่อยู่สูงจากระดับอ้างอิงมากกว่าจะมีพลังงานศักย์
โน้มถ่วงมากกว่าวัตถุที่อยู่สูงจากระดับอ้างอิงน้อย

พลังงานจลน์
พลังงานจลน์ของรถทดลองมีค่ามากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับมวลและอัตราเร็วของรถทดลอง

พลังงานจลน์และปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์
1. พลังงานจลน์เป็นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลและอัตราเร็วของวัตถุ
2. วัตถุที่มีมวลแตกต่างกันแต่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน วัตถุที่มีมวลมากกว่าจะมีพลังงานจลน์มาก
3. วัตถุที่มีมวลเท่ากันแต่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วต่างกัน วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมากกว่าจะมีพลังงานจลน์มาก

พลังงานกล

ทบทวนเรื่องงานและเครื่องกลอย่างง่าย

ทบทวนเรื่องงานและเครื่องกลอย่างง่าย วิทย์ ม.2 เทอม 2

 

ทบทวนเรื่องแรง งาน กำลัง พื้นเอียง รอก ล้อและเพลา สกรู และลิ่ม

สื่อเรียนรู้เรื่อง รอก ม.2

รอกเดี่ยวตายตัว
https://www.youtube.com/watch?v=3CCSRjEjOOg

การใช้งานของรอกเดี่ยวเคลื่อนที่
https://www.youtube.com/watch?v=GiOtvlgbFUE

661114d

การลำเลียงน้ำของพืช

การลำเลียงน้ำของพืช

660727a 660727b

คำศัพท์ และความหมายในระบบกระแสไฟฟ้า

คำศัพท์ และความหมายในระบบกระแสไฟฟ้า
– Voltage คือ แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลต์ ใช้อักษรย่อ “V”
– Current คือ กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์ ใช้อักษรย่อ “A”
– Power คือ กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วัตต์ ใช้อักษรย่อ “W”
– Frequency คือ ความถี่ มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ ใช้อักษรย่อ “Hz”
– Line คือ สายไฟเส้นที่เป็นไลน์ (มีไฟฟ้าไหลผ่าน) ใช้อักษรย่อ “L”
– Neutral คือ สายไฟเส้นที่เป็นนิวทรัล (สายกลาง,สายศูนย์) ใช้อักษรย่อ “N”
– Ground คือ สายกราวด์ หรือ สายดิน ใช้อักษรย่อ “G , E”
– Single Phase คือ ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 1 เฟส ประกอบไปด้วย “L” และ “N”
– Three Phase คือ ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส ประกอบไปด้วย “L1 , L2 , L3″ (3 เฟส 3 สาย) และ R , S , T , N (3 เฟส 4 สาย)
ที่มา https://shorturl.asia/augXC

วัตถุกับวัสดุต่างกันอย่างไร

วัตถุกับวัสดุต่างกันอย่างไร

วัตถุกับวัสดุในภาษาอังกฤษ
วัตถุ = object
วัสดุ = material

ความแตกต่างของวัตถุและวัสดุ
วัตถุ หมายถึง สิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา

วัสดุ หมายถึง สิ่งที่นำมาประกอบเป็นวัตถุ หรือ องค์ประกอบของวัตถุ

ราชบัณฑิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
วัตถุ กับ วัสดุ จึงต่างกันตรงที่การใช้สอย.   วัตถุ หมายถึง สิ่งของทั่ว ๆ ไป เช่น โบราณวัตถุ. ถาวรวัตถุ. วัตถุนิยม.  ส่วน วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่จะนำไปใช้ เช่น  กรวด หิน ดิน ทราย ถ้ายังไม่ได้นำไปใช้ เรียกว่าเป็นวัตถุ  แต่ถ้าจะนำไปใช้ประโยชน์ เช่นใช้ในการก่อสร้างหรือทำสิ่งอื่น กรวด หิน ดิน ทราย นั้น ก็จะเรียกว่าเป็นวัสดุ คือ วัสดุก่อสร้าง.

#วัตถุ
#วัสดุ
#วิทยาศาสตร์ ป.4

ค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าประมาณเท่าไร

ค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง หรือประมาณ 10 โดยบริเวณขั้วโลกมีค่า 9.83 บริเวณเส้นศูนย์สูตรมีค่า 9.78

ยิ่งใกล้แกนโลกมากเท่าไรยิ่งมีค่ามากเท่านั้น

หนังสือวิทยาศาสตร์

เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลายหนังสือวิทย์ที่เหมาะสำหรับทุกคนรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หนังสือวิทยาศาสตร์

 

มวลและน้ำหนักต่างกันอย่างไร

คำถามที่เด็กๆควรทำความเข้าใจให้มากคือ  มวลและน้ำหนักต่างกันอย่างไร

มวล คือปริมาณของเนื้อสาร มีค่าคงตัว ชั่งที่ไหนก็ไม่เปลี่ยน มีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม

น้ำหนัก คือ ค่าที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุและโลก เปลี่ยนไปตามแรงโน้มถ่วง ณ จุดนั้นๆ มีหน่วยเป็นนิวตัน

 

หนังสือวิทยาศาสตร์

เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลายหนังสือวิทย์ที่เหมาะสำหรับทุกคนรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หนังสือวิทยาศาสตร์