แบบประเมินการสอนของครูผู้สอน

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครูพิริยะ  ตระกูลสว่าง

ให้นักเรียนอ่านข้อแนะนำให้เข้าใจ แล้วคลิกทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านล่างสุด


 

คลิกที่นี้ เพื่อเริมแสดงความคิดเห็น

banner_poll


มีข้อแนะนำดังนี้ (หน้าตารูปแบบอาจเปลี่ยนแปลง แต่การใช้งานคล้ายคลึงกันครับ)

poll01

1. ให้นักเรียนเลือกเพศของนักเรียน (จำเป็นต้องตอบ)
2. ใ้หนักเรียน เลือกห้องของนักเรียน (จำเป็นต้องตอบ)
3. คลิก ต่อไป

 

poll02

ให้นักเรียนเลือกระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อคำถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (เรียงจากซ้ายไปขวา)
คือ 1 น้อยที่สุด     2 ปานกลาง  3 มากที่สุด จำเป็นต้องตอบทุกข้อ

poll03

หากมีข้อเสนอแนะอื่นๆ ให้นักเรียนเขียนลงในข้อได้เลยนะครับ

เมือ่เสร็จแล้ว ให้คลิกส่ง

poll04

หากนักเรียนคลิกส่งเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าดังกล่าว แสดงความรู้ได้รับข้อมูลของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว นักเรียนไม่ต้องแสดงความคิดเห็นซ้ำอีก

 


คลิกที่นี้ เพื่อเริมแสดงความคิดเห็น

banner_poll

ใส่ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อจะพิมพ์ความเห็น