สื่อเรียนรู้เรื่อง รอก ม.2

รอกเดี่ยวตายตัว
https://www.youtube.com/watch?v=3CCSRjEjOOg

การใช้งานของรอกเดี่ยวเคลื่อนที่
https://www.youtube.com/watch?v=GiOtvlgbFUE

661114d

การแสดงความเห็นถูกปิด