งานห้วง 1 – 4 มิ.ย. 64

งานเรียนออนไลน์ สายชั้น ป.4 จ่าการบุญ

ห้วง 1 – 4  มิ.ย. 64

  • วิชาภาษาไทย   ให้นักเรียนชั้น ป.4.2,4.3,4.4 ดูวิดีโอ แล้วทำแบบทดสอบ ภายในวันพรุ่งนี้ ตามตารางที่กำหนด https://forms.gle/K2T4KFxbHnWjMEvN6 และคัดลายมือในหนังสือทักษะภาษา ชั้นป.4 ดังนี้ คัดหน้า 9,25,36,46 ค่ะ
  • วิชาคอมพิวเตอร์ วันอังคาร ให้นักเรียนศึกษาจากคลิปวิดิโอเรื่องอัลกอริทึม และเหตุผลเชิงตรรกะ(4 คลิป) แล้วให้นักเรียนตอบคำถามในกระดาษรายงาน พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม     1. เหตุผลเชิงตรรกะ หมายถึง    2.อัลกอริทึม หมายถึง        https://youtu.be/Uf1FkM1bQD0          https://youtu.be/LxGKu3IW8-s

 

  • 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์

2. งานของวันที่ 2 มิถุนายน 2564 scijb003

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
ข้อที่ 1 กรอกข้อมูลในแบบบันทึกออนไลน์
ข้อที่ 2 บันทึกในสมุดเล่มหนา
ข้อที่ 3 บันทึกในสมุดเล่มหนา

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/311-scijb003

*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม”แสดงความคิดเห็น”ครับ*

 

  • 1. รายวิชา ศิลปะ ป.4.2 – 4.7

2. งานของวันที่ 2 มิถุนายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

ให้วาดรูปและระบายด้วยแม่สีตามคำสั่งในคลิป

6. สื่อที่เข้าศึกษา

https://youtu.be/JSCQEfRHP2M

 

  • 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 4 มิถุนายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากพาวเวอร์พอยน์ หรือ pdf ที่กำหนด สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 กรอกข้อมูลในแบบบันทึกออนไลน์ https://forms.gle/rgaHbGqBwrj8ZvUY9

5.2 ทำแบบฝึกหัดลงในสมุดเล่มบาง (โจทย์อยู่ในพาวเวอร์พอยน์หน้าสุดท้าย)

6. สื่อที่เข้าศึกษา

พาวเวอร์พอยน์ หรือ pdf เรื่องสินค้าและบริการตามที่แนบ

 

 

  • 1.รายวิชา การงานอาชีพ

2งานของวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2564

3.ครูผู้สอน ครูณัฏฐวี นาคเอี่ยม

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน

4.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จาก *หนังสือเรียนการงานอาชีพ* “เรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว” หัวข้อ -แปรงสีฟัน-ผ้าเช็ดตัว,เสื้อผ้า,ถุงเท้า-รองเท้า(อยู่ในหน้า 6-8 ของหนังสือ)

4.2.ให้ฝึกปฏิบัติทำความสะอาด แปรงสีฟัน-ผ้าเช็ดตัว,เสื้อผ้า,ถุงเท้า-รองเท้า ด้วยตนเอง

5.วิธีการ

ให้นักเรียนตอบคำถามในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ หน้า8,9 ข้อ1(1.1,1.2) และข้อ2

6.สื่อ

หนังสือเรียนและชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพฯ

 

 

  • 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์

2. งานของวันที่ 4 มิถุนายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) ที่ https://youtu.be/4a9jJxbETZY สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุ ตอบคำถามจำนวน 5 ข้อ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 จดบันทึกความรู้ที่ได้

5.2 ใช้หนังสือวิชาประวัติศาสตร์ประกอบการเรียนตามที่ระบุในคลิปวิดีโอ (ต้องดูในคลิป)

5.3 ตอบคำถามที่ระบุในคลิปจำนวน 5 ข้อ ใส่ในสมุดวิชาประวัติศาสตร์ (เลือกสมุดเล่มบางมาใช้จำนวน 1 เล่ม )

6. สื่อที่เข้าศึกษา

6.1 หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์

6.2 คลิป https://youtu.be/4a9jJxbETZY

การแสดงความเห็นถูกปิด