งาน พลังงาน กำลัง และเครื่องกลอย่างง่าย

สรุปเรื่องงาน พลังงาน กำลัง และเครื่องกลอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์ ม.2 สสวท.

เนื้อหาของงาน การหางาน การหากำลัง พื้นเอียง รอก คาน เพลา สกรู ลิ่ม การได้เปรียบเชิงกล

การแสดงความเห็นถูกปิด