งาน ป.4 ห้วง 7 – 11 มิ.ย. 2564

1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.1 – 4.7
2. งานของวันที่ 7 มิถุนายน 2564
3. ครูผู้สั่ง ครูยุทธ , ครูอังคนา , ครูอินทุอร
4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 การบ้านการบวก 5 ข้อ ในคลิป (ทำลงในกระดาษรายงาน)
5.2 ทำงานในแบบฝึกหัด ดังนี้
– แบบฝึกหัด 2.1 หน้า 20 ข้อ 2 ใหญ่ ข้อ 1-4 ย่อย
– แบบฝึกหัด 2.2 หน้า 22-23
**ทุกงานแสดงวิธีทำในแนวตั้ง**
6. สื่อที่เข้าศึกษา https://youtu.be/PpZWxSKWHJw

 

1.รายวิชา การงานอาชีพ
2.งานวันจันทร์ที่ 7มิ.ย.2564
3.ครูผู้สอน ครูณัฏฐวี
4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว”หัวข้อ -หวี-เครื่องนอน-แก้วน้ำ(ในหนังสือเรียน หน้า9-10)
4.2ให้ฝึกปฏิบัติทำความสะอาด หวี,เครื่องนอน,แก้วน้ำ
5.วิธีการ
ให้นักเรียนสังเกตภาพตอบคำถามในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์หน้า10,11,12(ข้อ3.1,
3.2,3.3)
6.สื่อ
หนังสือเรียนและชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพฯ

รายวิชา ภาษาไทย
๑. งานของวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร ไทยวรรณศรี
๓. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
๔. ให้นักเรียนชั้น ป.๔.๒, ๔.๓, ๔.๔ ศึกษาจากเว็บไซด์ที่กำหนด โดยชมวิดีโอในคลิป (youtube)แล้วทำแบบทดสอบหลังชมวิดีโอจบ จำนวน ๑๐ ข้อ (นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้มากกว่า ๑ ครั้ง)
๕. ให้นักเรียนคัดลายมือใน แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หน้า ๕๗, ๖๘, ๗๗ และ ๘๗
๖. สื่อที่เข้าศึกษา
๕.๑ แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๕.๒ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJMjjKEPHUci-zorZV1PQso8BI3-3AnRL1IFcmOI0OGLQVgQ/viewform?usp=sf_link

1. รายวิชา วิทยาการคำนวณ❤️❤️ (คอมพิวเตอร์)
2. งานของวันที่ 8 มิถุนายน 2564❤️❤️
3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์ อ้วนวิจิตร❤️❤️
4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
1. ให้นักเรียนเขียนวิธีการทำไข่เจียว(อะไรก็ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการและขั้นตอนการคิดอย่างมีเหตุมีผล) ใส่ในกระดาษรายงาน ซึ่งมีหัวข้อดังนี้…ชื่อเรื่อง การทำไข่เจียว(ใส่มาเลยเช่น ไข่เจียวหมูสับ ไข่เจียวแฮมชชีส ไข่เจียวไข่มดแดง อื่นๆ) ส่วนผสม(เป็นข้อๆพร้อมทั้งวาดรูปภาพประกอบส่วนผสม)/วิธีทำ( เป็นข้อๆพร้อมทั้งวาดรูปภาพประกอบแต่ละขั้นตอน) 2. ส่งตอนเปิดเทอมในวิขาวิทยากรคำนวณและเตรียมตัวออกมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังหน้าห้องเรียนด้วยนะค่ะ (งานชิ้นที่ 2 แล้วนะคะ)

 

1. ♥รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 9 มิถุนายน 2564 scijb004

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/312-scijb004) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 บันทึกความรู้ที่ได้ในสมุดวิทยาศาสตร์ *เล่มหนา*
5.2 ทำกิจกรรมตามลำดับทั้ง 3 ข้อที่ระบุในเว็บ
5.3 กลับไปแก้ไขเพิ่มเติมการบ้านครั้งที่แล้ว
5.4 เวลาที่ระบบเปิดให้ทำงานคือ 168 ชม.

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/312-scijb004

*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม”แสดงความคิดเห็น”ครับ*

 


หนังสือวิทยาศาสตร์

เด็ก (เก่ง) วิทย์ ติววิทย์กับครูแชมป์ประถมปลาย

หนังสือวิทย์ที่เหมาะสำหรับทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หนังสือวิทยาศาสตร์

 

 

1.♦วิชาศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 9 มิถุนายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนวาดภาพด้วยสีที่นักเรียนชอบมากที่สุด 3 ลำดับในสมุดวาดภาพ โดยให้สีที่ชอบลำดับที่ 1 มีพื้นที่มากที่สุด ลำดับที่ 2 มีพื้นที่รองลงมา และลำดับที่ 3 มีพื้นที่น้อยที่สุด
4.2 ไม่จำกัดขนาดและรูปทรงของภาพ
4.3 วาดลงในสมุดวาดเขียนของนักเรียน

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
นักเรียนสามารถวาดรูปทรง รูปร่างตามจินตนาการและใช้สีที่ตนเองชอบได้ *โดยส่งงานพร้อมกันในวันเปิดเรียน*

6. สื่อที่เข้าศึกษา
สมุดภาพเขียนของนักเรียน

 

 

1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 4.1 – 4.7
2. งานของวันที่ 10 มิถุนายน 2564
3. ครูผู้สั่ง ครูเสาวลักษณ์ ตันกาบ
4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนตามลิ้งค์ https://forms.gle/rTirrS3uv4nzYPvP8
4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด smile หน้าที่ 2-3 พร้อมบันทึกคำศัพท์และหาความหมายของคำศัพท์ในหัวข้อที่ 1 และ 2 ลงในสมุด

 

1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7
2. งานของวันที่ 10 มิถุนายน 2564
3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ
4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/U0mrHwptA6M) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 บันทึกความรู้ที่ได้ในสมุดประวัติศาสตร์ เล่มบาง
5.2 ทำแบบฝึกท้ายบทเรียนท้ายคลิป (กดหยุดเพื่อจดโจทย์ได้)
6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/U0mrHwptA6M

 

1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ
2. งานของวันที่ 11 มิถุนายน 2564
3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร
4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/70420 สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
*ในเนื้อหาจะมีคำถามอยู่ นักเรียนไม่ต้องตอบลงในสมุด
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดลงในสมุดเล่มบาง ยกตัวอย่างสินค้าบริโภค และสินค้าอุปโภค มาอย่างละ 5 รายการ
สินค้าบริโภค  ได้แก่1………..2………..3………….4………5………
สินค้าอุปโภค  ได้แก่1………..2………..3…………4……….5………
6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=S1AJ_A5yaRw

 

1.รายวิชา การงานอาชีพ
2.งานวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย.2564
3.ครูผู้สอน ครูณัฏฐวี
4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทบทวนความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว
4.2ให้ฝึกปฏิบัติงานบ้านที่เรียนไปเป็นการช่วยผู้ปกครอง
5.วิธีการ
ให้นักเรียนตอบคำถามในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์หน้า13,14(ข้อ4,5)
6.สื่อ
หนังสือเรียนและชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพฯ

ขอแจ้ง นักเรียนทุกห้องในวันเปิดเรียนให้นำหนังสือการงาน,ชุดกิจกรรมฯและหนังสือสุขศึกษา,แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามาด้วยนะคะครูจะเก็บไว้ที่โรงเรียนเพื่อสะดวกในการเรียนการประเมิน

การแสดงความเห็นถูกปิด