การเรียนรู้ห้วง 23 – 28 ส.ค. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 23 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา , ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร (หน้า 6 , 7 , 8)6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/VhKtjaMOTmA
bancovid_02
 1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 23 ส.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”หน่วยที่2 งานเกษตร เรื่อง 3 การ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(ในหนังสือเรียน หน้า37–45)5.วิธีการ
5.1ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ
เรียน
5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ หน้า 72-756.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ
bancovid_03
 1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 24 สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร    ห้อง   ป.4.2 – 4.44. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทบเทวนเนื้อหาบทที่ 5  เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน
5.2  ทำแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ในชีตที่แจกให้ (ชีตชนิดของคำ)
– เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน และคำอุทาน
5.3  ทำแบบฝึกทักษะภาษา หน้าที่ 42,43,44
5.4   ทำแบบทดสอบใน google   form
6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4 บทที่ 5 เรื่องชีวิตที่ถูกเมิน
6.2 ชีตชนิดของคำ
6.3  https://youtu.be/YMCZBrEE7RU
6.4  https://youtu.be/Mt5ZJZX0L30
6.5   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchkAW-CdecTUzy_1m1rJsTCCttVyh_yQdpXDP19TKnv7muHg/viewform?usp=sf_link……………………………………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  24 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัด ทักษะภาษา หน้า  62, 63, 65, 66 (สั่งห้อง4.2-4.7)

5.2 ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านบทร้อยกรองในหน้า 36 (จำนวน 4 บรรทัด) และอ่านร้อยแก้วในหน้า 37 จากนั้นแนบไฟล์ส่งมายัง google form ด้านล่าง( สั่งทำเฉพาะห้อง4.5-4.7)
👉🏻  https://forms.gle/DidWyj11Dxv2SDTx9

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/BVGtJtAVkK8

6.2 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ) ตัวอย่างการอ่านบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
👉🏻  https://youtu.be/rtt9nL0Bj58

bancovid_04
 1. รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4.1-4.72. งานของวันที่ 26 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบใน google classroom ตัวชี้วัด ป 4/3 (การใช้อินเทอร์เน็ต) จำนวน 10 ข้อ **นักเรียนสามารถเข้าทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว กรุณาอ่านและคิดให้ดีก่อนที่จะตอบนะคะ**

5. ลิ้งค์แบบทดสอบ https://forms.gle/cV5ZmqtKX9dL1ZBEA (เอาไว้ให้เปิดอ่านก่อน แต่นักเรียนต้องเข้าไปทำในลิงค์ google room ที่ครูส่งลิงค์ไปให้ข้างล่างนี้นะคะ👇👇👇

6. สื่อที่เข้ากัน

ห้องเรียน 4/2 https://classroom.google.com/c/MzY4NzA5MTI0Mzg1?cjc=pn2gb62

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 25 สิงหาคม 2564 scijb0103. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/320-scijb010) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 74 – 78, 79 – 82   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  25 ส.ค. 64) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (link จะอยู่ที่หัวข้อ “ทดสอบ / ทบทวน” ด้านล่างสุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/320-scijb010

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.2 – 4.72. งานของวันที่ 25สิงหาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากหนังสือเรียนศิลปะในหน่วยที่2เรื่องสีอุนกับสีเย็นตั้งแต่หน้า17-35
4.2 ให้นักเรียนทำแบบ
ทดสอบจากหนังสือเแบบฝึกชุดกิกรรมหน้า48-49จำนวน10ข้อ

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือแบบเรียนในหน้า17-35ให้เข้าใจและมาทำแบบทดสอบในหนังสือแบบฝึกชุดกิจกรรมในหน้า48-49จำนวน10ข้อ

6. สื่อที่เข้าศึกษา
หนังสือศิลปะหน่วยที่2เรื่อง สีอุ่นกับสีเย็น  ตั้งแต่หน้า17-35และหนังสือแบบประเมินศิลปะเล่มใหม่หน้า25-42นะคะ
*สำหรับวิชาศิลปะในภาคเรียนที่1ครูสอนจบแล้วนะค่ะเดี๋ยวครูจะนัดหมายส่งงานในหน่วยที่2ในวันที่เท่าไรอีกครั้งและจะมีการสอบเก็บคะแนนอีก20คะแนนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบ20ข้อนะคะและครูจะถ่ายรูปคะแนนที่นักเรียนส่งมาก่อนหน้านี้ทั้ง8ชิ้นงานให้นักเรียนดูว่าได้คะแนนกันเท่าไรบ้างใครที่ยังไม่ส่งหรือส่งยังไม่ครบให้รีบส่งนะคะเพราะครูจะปลดเกษียณหรือหยุดทำงานที่โรงเรียนในวันที่30กันยายน2564ถ้านักเรียนไม่ส่งงานครูก็ไม่มีคะแนนให้นะคะและนักเรียนต้องไปเริ่มต้นส่งงานชิ้นใหม่กับครูคนใหม่นะคะเท่ากับนักเรียนต้องไปเริ่มต้นเรียนใหม่นั้นเองครูขอให้เด็กๆที่ยังไม่ส่งงานรีบทำส่งนะคะสวัสดีค่ะ

bancovid_07
 1.รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป4.2
2.งานวันที่ 26 สิงหาคม 2564
3.ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
4.2ให้นักเรียนเล่นเกมเพื่อทบทวนคำศัพท์ https://wordwall.net/th/resource/20421338https://drive.google.com/file/d/1SNltd4hudFGVECuXJfQ-L_kzyxntX8EG/view?usp=sharing
bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 26 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ศึกษาจากเนื้อหาในหนังสือประวัติศาสตร์เเละความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่กำหนดจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 สามารถดูคลิปหรือดูหนังสือประวัติศาสตร์เเต่ละเรื่องเเละทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 10-11

5. ให้นักเรียนทำเเบบทดสอบจากฝึกหัดรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้า 10-11

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=4a9jJxbETZY&t=22s (ทศวรรษ)

https://www.youtube.com/watch?v=U0mrHwptA6M (ศตวรรษ)

https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE&t=119s (**เรื่องสหัสวรรษจะอยู่ท้ายคลิป)

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ2. งานของวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 35-37
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาฯ หน้า 29-31 ดูตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหนังสือแบบผึกหัดวิชาสังคมฯ หน้า 31-32

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/e-bVV4QWfgk

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEnhreISXE/P5IfzkhmvoIXDgASESVcmQ/view?utm_content=DAEnhreISXE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

bancovid_10

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 27 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำใบงานการคูณ การหาร (หน้า 9 , 10)
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่อง ค่าประมาณของจำนวนนับ
https://forms.gle/VTaeq6PiJfNHeHaR6

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/WqkbpbgEh1o
https://youtu.be/s89c5WZwzZ4

bancovid_11
 1. รายวิชาพลศึกษา

2. งานของวันที่ 28 สิงหาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 82-87
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา :
https://www.youtube.com/watch?v=JTSBSKN_-Vg
5.2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ
5.3 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำใบงานในกิจกรรมที่ 1 สรุปการเคลื่อนไหวของร่างกายจากคลิปพละหรรษา EP.1 ลงในกระดาษรายงาน กำหนดการส่งครูจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5.4 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำกิจกรรมท้ายบทบทที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกาย
แบบทดสอบหลังเรียนในบทที่ 1 เรื่อง เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์
จำนวน 10 ข้อ  ตามลิ้งค์ที่แนบให้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc62Ko5gNII0N8QAPWR9t-VoK_kdooF8fNtOtdBafiZiUdrzQ/viewform?usp=sf_link

5.5 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำกิจกรรมท้ายบทที่ 2 ในลิ้งค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFOSIUzP-OG7yMGb7imOWI8SZEpd1TFG5Qy6J3ITwgPBkWw/viewform?usp=sf_link
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน งานที่จะต้องทำส่งมีทั้งหมด 4 งาน

 

ประกาศ การสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (คนที่สอบแล้วชื่อจะหายไปจากตัวเลือก)

ประกาศ การสอบวิชาสุขศึกษา

ประกาศ การส่งชิ้นงานผ่านเว็บวิชาศิลปะ

นักเรียนสามารถส่งงานผ่านระบบได้เลยโดยทำตามขั้นตอนในภาพ

jb_art1
ให้นักเรียนส่งงานโดยการถ่ายรูปงานส่งมาให้ครูติ๋มโดยดูขั้นตอนตามตัวอย่างที่ส่งมานะคะ ตั้งแต่งานแรกจนถึงทำแบบประเมินเลยนะคะ

ในการส่งต้องลงชื่อเข้าใช้ gmail ก่อนนะคะ จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้

ส่งที่ https://forms.gle/viuZ7FRF33J2Zp3b7

งานที่ถ่ายรูปส่ง
1.ระบายสีแม่สีและสีขั้นที่2
2.งานวาดภาพระบายสีที่ตนเองชอบ
3.วาดภาพเรื่องเส้น
4.วาดภาพระบายสีรูปร่างและรูปทรง
5.วาดภาพระบายสีลักษณะพื้นผิว
6.วาดภาพระบายสีพื้นที่ว่าง
7.แบบฝึกหัดในแบบประเมินหน้า18
8.แบบทดสอบในแบบประเมินหน้า 22-23
ให้นักเรียนถ่ายรูปแนบมาค่ะ

การแสดงความเห็นถูกปิด