การเรียนรู้ห้วง 5 – 10 ก.ค. 64


บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 5 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้
สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น เต็มแสน
และเต็มล้าน ดังนี้

– แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ หน้า 14-19

6. สื่อที่เข้าศึกษา

https://youtu.be/Uj8H3Fv0xhI

bancovid_02
1.รายวิชา การงานอาชีพ2.งานวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.25643.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่2การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้แลรักษาของใช้(ในหนังสือเรียน
หน้า12-16)

4.2ให้ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บสิ่งของเช่น การจัดตู้เสื้อผ้า
การจัดกระเป๋านักเรียน

5.วิธีการ

5.1ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมกับศึกษาความรู้จากหนังสือจนงานที่ปฏิบัติเป็นระเบียบ

5.2 .ทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่2 หน้า 21-28

6.สื่อ

หนังสือเรียนการงานอาชีพ

bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย2. งานของวันที่ 6 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูนภาพร, ครูพรรษวุฒิ, ครูจักรพงศ์ห้อง ป.4.2 – 4.74. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา

5.1 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ให้ทำลงในกระดาษ A4
หรือกระดาษรายงาน โดยมีหัวข้อคำถามอยู่ท้ายคลิปวิดีโอ

6. สื่อที่เข้าศึกษา

6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)

https://youtu.be/7jK_Q1maRgE

bancovid_04
1.รายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)2.งานวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 25643.ครูผู้สั่ง ครูอิสราภรณ์ (ครูเงาะ)4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้ บทที่ 6 บางแสนแสนสุข
ในหนังสือเรียนโดยให้นักเรียนศึกษาจากลิ้งค์วิดีโอที่ครูส่งให้ (เปิดปกติครูจะทบทวนให้อีกครั้ง)

4.2ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด บทที่ 6
โดยให้นักเรียนลองคิดคำตอบแล้วสามารถดูเฉลยและลอกคำตอบลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลย
(ตามเอกสารที่ครูส่งให้นะคะ)

หมายเหตุ เปิดปกติในชั่วโมง
ครูจะอธิบายเพิ่มเติมคำตอบของแบบฝึกหัดให้ละเอียดและจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่ม

5.วิธีการ

ส่งหนังสือแบบฝึกหัดตอนเปิดเรียนปกตินะคะ

6.สื่อวิดีโอ
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-011

 (หมายเหตุ แต่ละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 scijb0053. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในเว็บ https://bit.ly/scijb005 ให้เข้าใจ
4.2 ให้นักเรียนเข้าศึกษาชิ้นงานเดิมและทำแบบฝึกให้เสร็จ (ให้เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2) โดยสร้างศึกษาข้อมูลจากคลิปการทดลองทั้ง 3 คลิปที่อยู่ในเว็บ
4.3 วิธีการสำหรับนักเรียนที่เคยเข้าเรียนและนักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าเรียนจะระบุไว้ในหน้าเว็บดังกล่าว

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 บันทึกความรู้ที่ได้ในสมุดวิทยาศาสตร์ *เล่มหนา*
5.2 ทำกิจกรรมตามลำดับที่ระบุในเว็บ

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://bit.ly/scijb005

*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม”แสดงความคิดเห็น”ครับ*

bancovid_06
 1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 7 กรกฎาคม 25643. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://www.youtube.com/watch?v=74lmt-m5FMo) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนศึกษาในหนังสือศิลปะ หน้า 13
5.2 วาดรูปลักษณะพื้นผิวโดยสามารถดูตามแบบในหน้า 13 หรือตามจินตนาการแล้วระบายสีให้สวยงาม

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=74lmt-m5FMo

bancovid_07
 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ ป.4.22. งานของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี

4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอ
4.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่ 30
(ภาษาอังกฤษเล่มม่วง)

bancovid_08
 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด () https://youtu.be/kryh3lQLb6o โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนศึกษาและจดบันทึกในสมุดวิชาประวัติศาสตร์
5.2 ทำแบบฝึกที่อยู่ท้ายคลิป

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/kryh3lQLb6o

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง     การปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 11-13
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม โดยไม่ต้องตอบคำถามลงในสมุด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 11-12

6. สื่อที่เข้าศึกษา :
ลองดูวิดีโอนี้ใน https://youtu.be/lPYbkgK5deI
และ
https://youtu.be/dz6eba2bl2Q

bancovid_10
 1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง กล้ามเนื้อและกระดูกในหนังสือสุขศึกษาหน้า9,10,11หัวขัอ
-ประะเภทของกล้ามเนื้อ
-การทำงานของกล้ามเนื้อ
-วิธีดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อ

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาหน้า 4ข้อ1,2
หน้า5บอกวิธีดูแลกล้ามเนื้อในแผนผังความคิด

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียน

bancovid_11
 1. รายวิชา พลศึกษา ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์ฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/7C3pJRbynhk) โดยเนื้อหาจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ฝึกปฏิบัติตามในบริเวณที่เหมาะสม เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ฝึกปฏิบัติตามเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย
5.2 ให้ทำแผนผังความคิดในกระดาษ หรือสมุดวิชาพลศึกษา นำส่งตอนเปิดเทอม
5.3 หากนักเรียนคนใดอยากนำเสนอคลิปตัวเองออกกำลังกาย ความยาวไม่เกิน 10 วินาที สามารถถ่ายเก็บไว้ได้แล้วรอครูแจ้งช่องทางการส่ง (ไม่บังคับ)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/7C3pJRbynhk

 

 

 

 

การแสดงความเห็นถูกปิด