ความชื้นของอากาศคืออะไร

ความชื้นของอากาศ
ไอน้ำเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่พบทั่วไปในอากาศ และมีผลทำให้อากาศมีความชื้น และด้วยเหตุที่ไอน้ำในอากาศเกิดขึ้นจากการระเหยของน้ำที่พื้นผิวโลก เช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำลำคลองต่างๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า น้ำจากผิวโลกจะสามารถระเหยหลายเป็นไอไปในอากาศได้โดยไม่มีขีดจำกัด ทั้งนี้เพราะความสามารถในการรับไอน้ำได้ของอากาศนั้นมีขีดจำกัดปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับไอน้ำของอากาศคือ อุณหภูมิ ซึ่งอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับความชื้นของอากาศ เพราะอากาศที่มีอุณหภูมิสูงปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศจะสามารถรับไว้ได้ก็จะมีค่ามากตามไปด้วย ถ้าปริมาณไอน้ำในอากาศขณะใดๆ มีค่าน้อยกว่าปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศจะรับไว้ได้ในขณะนั้นเราจะเรียกสภาวะของอากาศในขณะนั้นว่าอากาศอยู่ในสภาวะไอน้ำไม่อิ่มตัว และเรียกสภาวะที่อากาศมีไอน้ำอยู่ในปริมาณสูงสุดที่สามารถรับไว้ได้ว่าอากาศอยู่ในสภาวะไอน้ำอิ่มตัว ถ้านักเรียนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและสังเกตดอกไม้ ใบไม้ อาจจะเห็นว่ามีหยดน้ำเล็กๆ เกาะอยู่ตางดอกไม้หรือใบไม้นั้น ทั้งที่ไม่มีฝนตกในคืนที่ผ่านมาก็ตามหยดน้ำเหล่านี้จะค่อยๆ หายไปเมื่อเริ่มถูกแสงแดด หยดน้ำเหล่านี้ก็คือน้ำค้างนั้นเอง การเกิดขึ้นของน้ำค้างเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอากาศอิ่มตัว เพราะในเวลากลางวันอาการมีอุณหภูมิสูงทำให้สามารถรับไอน้ำไว้ได้มาก แต่ในเวลากลางคืนอุณหภูมิของอากาศจะลดลงทำให้สภาวะของอากาศมีไอน้ำอิ่มตัวได้ง่าย ไอน้ำส่วนที่เกินจากความสามารถที่อากาศจะรับไว้ได้นี้จะกลั่นตัวเป็นน้ำค้างอยู่ตามใบไม้ดอกไม้นั้นเอง

bg_ppt_sci59

ถ้าอากาศมีความชื้นสูงหมายความว่า อากาศมีไอน้ำอยู่เป็นปริมาณมาก ถ้าอากาศมีความชื้นต่ำหมายความว่า อากาศมีปริมาณไอน้ำอยู่เป็นจำนวนน้อย ความชื้นของอากาศมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ
1. ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศกับปริมาตรของอากาศ ณ อุณหภูมิเดียวกัน การวัดความชื้นสัมบูรณ์มีหน่วยวัดเป็นกิโลกรัมของไอน้ำในอากาศต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร หรืออาจใช้หน่วยวัดเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร2. ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) หมายถึง สัดส่วนของปริมาณไอน้ำที่มียู่จริงในอากาศขณะนั้นต่อปริมาณไอน้ำอิ่มตัว (ปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศจะสามารถรับไว้ได้ที่อุณหภูมิละปริมาตรของอากาศเดียวกัน) โดยทั่วไปแล้วเรานิยมที่จะแสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

 

เครื่องวัดความชื้น
– เครื่องวัดความชื้นแบบเส้นผมหรือแฮร์โกรมิเตอร์ (Hair Hygrometer)
– ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก และกระเปาะแห้ง (Wet-dry Hygrometer)

ใส่ความเห็น

คุณต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อจะพิมพ์ความเห็น