การเรียนรู้ห้วง 1 – 5 พ.ย. 64

บันทึกการเรียนรู้และชิ้นงานของนักเรียนห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

 

bancovid_01
1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.72. งานของวันที่ 1 พฤศจิกายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา, ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีบันทึกงานหลังจากเข้าศึกษา
5.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน (เล่มใหญ่) หน้า4 , 6 , 7
5.2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัด (เล่มเล็ก) หน้า 2 , 3 , 4

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://youtu.be/aTk2CFNJxAs
https://youtu.be/HneRntVuFk4

นาฏศิลป์

1. รายวิชานาฏศิลป์ ป4.1- 4.4
2. งานของ วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
3. ครูผู้สอน ครูสมจิต  เจียงพรม
4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน (multiplication sign)(multiplication sign) ไม่มีการบ้าน(multiplication sign)(multiplication sign)
(*)แนะนำบทเรียน   สื่อการสอน  ช่องทางการเรียน
(double arrow right)คลิปการสอนวันนี้  4.1 – 4.4 https://drive.google.com/file/d/1Rcxq3nXYtkEauHXLRPXk0qe8kSQhUUIp/view?usp=sharing
bancovid_02
รอครูผู้สอน
bancovid_03
1. รายวิชา ภาษาไทย เรื่อง การเขียนจดหมาย2. งานของวันที่ 2 พฤศจิกายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูพรรษวุฒิ  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดการเขียนจดหมายลงในกระดาษรายงานหรือกระดาษA4 ตามตัวอย่างในเว็บไซต์ที่กำหนดให้
5.2 ทำแบบทดสอบเรื่องการเขียนจดหมาย (เก็บคะแนน)
https://forms.gle/fXaX2mCSupdKyxHd8

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (แบบฝึกหัดและสื่อการสอนออนไลน์)
http://www.tiwdee.com/sarapatthai/313/
https://youtu.be/QAudiDcEgjw

……………………………………

1. รายวิชา ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)

2. งานของวันที่  2 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง  ครูจักรพงศ์  ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (YouTube)โดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษา หน้า 101-102

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 สื่อออนไลน์ (ยูทูบ)
👉🏻 https://youtu.be/JonOJwNmWyc

bancovid_04
 วิชาเทคโนโลยี
การบ้านของสัปดาห์นี้นะคะ ให้นักเรียนหาความหมายของคำต่อไปนี้ ทำลงในสมุดวิชาเทคโนโลยี (เน้นทำให้เรียบร้อยนะคะ) ขึ้นหน้าใหม่เลย ไม่ต้องส่งจะตรวจในชั่วโมงสัปดาห์หน้า 10 คะแนน (สมุดเอาไว้ส่งตอนเปิดปกติค่ะ)
bancovid_05
 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 sci642-2

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ ครูพลชฯ ***รูปแบบ blended นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูสามารถซ้ำได้***

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ https://bit.ly/jbsci2021 โดยมีลิงก์ VDO ย้อนหลังให้ชม
4.2 ให้นักเรียนเข้าระบบ WE โดยศึกษาจากคู่มือก่อน และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน (ดูรูปแบบตัวอย่างตามคู่มือ)

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 3 – 9   (แบบฝึกหัดบางหน้าได้ร่วมทำกับนักเรียนขณะเรียนแล้วจึงเหลือทำจริงไม่กี่หน้า) และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่  3 พ.ย. 64 ) สำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลัง สามารถทำแบบฝึกไปพร้อมกับ VDO ได้ โดยสามารถหยุดเพื่อบันทึกเป็นช่วงๆหากเขียนไม่ทัน
5.4 ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน (อยู่ในระบบ WE) https://we.kruchamp.com/lms/course/view.php?id=2#section-3

6. สื่อที่เข้าศึกษา
https://bit.ly/jbsci2021

bancovid_06
 ยังไม่มีการเรียน
bancovid_07
1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2
2. งานวันที่ 28 ตุลาคม 2564
3. ครูผู้สั่ง คุณครูเขมจิรา เขียวดี
4. รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนจดคำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอพร้อมความหมายลงไปในสมุด
4.2 ให้นักเรียนศึกษาดูคลิปวิดีโอแล้วทำแบบฝึกหัดตาม
-หนังสือเรียน Smile Lesson 1 หน้าที่ 46-49
https://drive.google.com/file/d/1NSPaNqnn1Aatk1X71hbrheDz1OGQiw0i/view?usp=drivesdk

ผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามการทวงงานได้

156315

bancovid_08
1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.72. งานของวันที่ 2 พฤศจิกายน 25643. ครูผู้สั่ง ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาตามที่รูปภาพที่ครูส่งให้ลงในสมุด
4.2 ทำใบงานที่ 1 ทั้งหมด 10 ข้อ

bancovid_09
 1. รายวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.4.1-4.72. งานของวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 52-60
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการ หน้า 43-49 ตัวอย่างตามลิงค์ที่แนบมา
5.2 ทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 50-51

6. สื่อที่เข้าศึกษา :https://youtu.be/RsgnUDBHgzo

ตัวอย่างแบบฝึกหัด :https://www.canva.com/design/DAEucgen6Mc/KkZpexzy-ktAcimNcnE_RQ/view?utm_content=DAEucgen6Mc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

bancovid_10
 1. รายวิชาสุขศึกษา2. งานของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพิมลรัตน์  เอี่ยมสาย

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาทบทวนในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน้า 32 – 33
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม
5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิปวีดีโอศึกษา : https://www.youtube.com/watch?v=g3lhd1IlJGw
5.2 ให้นักเรียนแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 ในหน้าที่ 20  ข้อที่ 2  หน้าที่ 21 ข้อ 1,2
เน้นย้ำให้นักเรียนอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งให้ชัดเจน

คณิตศาสตร์ (รอบ 2)

bancovid_11

 

การแสดงความเห็นถูกปิด