การเรียนรู้ห้วง 28 มิ.ย. – 3 ก.ค. 64

1. รายวิชา ภาษาไทย**เน้นย้ำผู้ปกครองอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับ**

2. งานของวันที่ 29 มิถุนายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูพรรษวุฒิ , ครูนภาพร
ห้อง ป.4.2 – 4.7

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ใช้หนังสือภาษาพาที ในการทำแบบฝึกหัด (อ่านบทที่ 2)
5.2 ทำแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านจับใจความ ลงในสมุดภาษาไทย หากไม่มีให้ทำลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงาน

6. สื่อที่เข้าศึกษา
6.1 หนังสือภาษาพาที ระดับชั้น ป.4 หน้าที่ 19
6.2 สื่อออนไลน์ (แบบฝึกหัดและสื่อการสอนออนไลน์) http://www.tiwdee.com/sarapatthai/85/
1.รายวิชา การงานอาชีพ

2.งานวันจันทร์ที่28มิ.ย.2564

3.ครูผู้สั่ง ครูณัฏฐวี

4.รายละเอียดของการศึกษา/ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษาความรู้* หนังสือเรียนการอาชีพ*”เรื่องที่2การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้แลรักษาของใช้(ในหนังสือเรียน หน้า12-16)
4.2ให้ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บสิ่งของเช่น  การจัดตู้เสื้อผ้า  การจัดกระเป๋านักเรียน

5.วิธีการ
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมกับศึกษาความรู้จากหนังสือจนงานที่ปฏิบัติเป็นระเบียบ

6.สื่อ
หนังสือเรียนการงานอาชีพ

 

1. รายวิชา ศิลปะ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภาฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://youtu.be/t4daFcIUAKs) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะอยู่ในคลิป (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ดูคลิปจาก https://youtu.be/t4daFcIUAKs
5.2 วาดภาพรูป รูปทรง ลงในสมุดวาดเขียนและระบายสีให้สวยงาม

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://youtu.be/t4daFcIUAKs

 

1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 28 มิถุนายน 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ และค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย ดังนี้
– ในหนังสือเรียน(เล่มใหญ่) หน้า 24-30
– แบบฝึกหัด(เล่มเล็ก) หน้า 12 และ 14
– แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ หน้า 1-9

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://youtu.be/1aB5FppGXXw

 

 วิชาคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี)

ครูเขาแนบรูปภาพมาเยอะมาก ครูแชมป์เลยเอาใส่ในเว็บนี้ให้ครับ http://homeroom.kruchamp.com/?p=513
1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 30 มิถุนายน 2564 scijb005
***เป็นการทดลองเรียนออนไลน์ มีการบันทึกเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดูซ้ำได้***

3. ครูผู้สั่ง ครูพิริยะฯ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/314-scijb005) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 และสมุดเพื่อเตรียมบันทึกย่อ
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัด หน้า 4 – 16 และสามารถบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนภายในชั่วโมงลงในสมุด (ระบุในสมุดว่าเรียนวันที่ 30 มิ.ย.)

6. สื่อที่เข้าศึกษา
http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/314-scijb005
ในกรณีที่คลิปสำหรับดูประกอบกิจกรรมในแบบฝึกหัด (กรณีที่คลิปสอนไม่ชัดเจน/สะดุด) จะมีคลิปแยกดังกล่าวให้ดูครับ

*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม”แสดงความคิดเห็น”ครับ*

 

1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูเสาวลักษณ์ ตันกาบ

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนทำแบบฝึก เล่มสีชมพูม่วง (ดังรูป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Alphabets หน้าที่ 12-17 ในหัวข้อที่ 1-3 (เล่มภาษาอังกฤษ)
ให้นักเรียนทำแบบฝึก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Vowels หน้าที่ 18-23 (เล่มภาษาอังกฤษ)

5. ตัวอย่างแบบฝึก ไฟล์ที่แนบเป็นตัวอย่างหน้าที่ให้นักเรียนทำ

 

1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ ห้อง 4.1 – 4.7

2. งานของวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูวรรณภา ครูลักษมี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด (https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE) โดยเนื้อหาและชิ้นงานจะระบุอยู่ในเนื้อหาของวิดีโอ (youtube) สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด
4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 เตรียมหนังสือและสมุดวิชาประวัติศาสตร์ให้พร้อมเรียน
5.2 เข้าเรียนและทำตามกิจกรรมที่ปรากฎในวิดีโอ
5.3 ทำแบบฝึกหัดจำนวน 10 ข้อ ลงในสมุด (หยุด vdo แล้วคัดลอกโจทย์ลงตอบในสมุด)

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=vFatSdihqjE

 

1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ

2. งานของวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูประภัสสร ตรีอินทร์

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชน ในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา หน้า 7-10
4.2  ให้นักเรียนศึกษาจากวิดีโอเพิ่มเติม โดยไม่ต้องตอบคำถามลงในสมุด

5. วิธีการบันทึกงานหลังจากศึกษา
5.1 ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา หน้า 8-9

6. สื่อที่เข้าศึกษา :Cr.teacher กุหลาบ
ลองดูวิดีโอนี้ใน YouTube: https://youtu.be/09eZoc6tNns

 

1. รายวิชา สุขศึกษา

2. งานของวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูณัฎฐวี

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน
4.1 ให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเรา ให้ศึกษาจากหนังสือเรียนสุขศึกษาหน้า 2-7

4.2 ให้ทำแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้สุขศึกษาหน้า1-3

5.ศึกษาความรู้จากหนังสือแล้วทำแบบวัดฯ

6. สื่อที่เข้าศึกษา หนังสือเรียน

@ นักเรียนที่เรียนและทำแล้วไม่ต้องทำค่ะ

 

๑. รายวิชา  ภาษาไทย  ห้อง ๔.๒- ๔.๗
๒.  งานวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔
๓.  ครูผู้สั่ง  ครูนภาพร   ครูพรรษวุฒิ
๔.  รายละเอียดของการศึกษา
๔.๑  ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ที่กำหนด  ชมวิดีโอ   แล้วทำแบบทดสอบ   โดยอ่านข้อมูลที่กำหนดไว้ให้รอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติ
๕.  สื่อที่เข้าศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuc57L9F9K-dcyUB0unIoasYkEQjALI4IPQADmZ_CgkSOJ9A/viewform?usp=sf_link

 

1. รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.2-4.7

2. งานของวันที่ 3 กรกฎาคม 2564

3. ครูผู้สั่ง ครูอังคนา,ครูอินทุอร

4. รายละเอียดของการศึกษา / ชิ้นงาน

     4.1 ให้นักเรียนเข้าศึกษาจากคลิป (youtube) ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ สามารถเข้าศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต และไอแพด

     4.2 ทำกิจกรรมที่ระบุไว้ทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึก เรื่อง  ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน ดังนี้

       – แบบฝึกหัด(เล่มเล็ก) หน้า 15

       – แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณ หน้า 10-13

6. สื่อที่เข้าศึกษา https://youtu.be/e-jopOzgoE0

การแสดงความเห็นถูกปิด