ใครบอกเราเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ใครบอกเราเกี่ยวกับสภาพอากาศ

บันทึกผลการทดลอง

สถานที่ตรวจวัดอากาศ ………………………………..ระบุ………………………………………….

ระหว่างวันที่ ……ระบุ……… ถึงวันที่ ………ระบุ…….. เดือน …………..ระบุ……………… พ.ศ. ……..ระบุ…………

ตารางบันทึกผลการตรวจวัดสภาพอากาศ วันที่ ……ระบุ…….. เดือน …………..ระบุ…………… พ.ศ. …….ระบุ…..

รายการที่สังเกต เวลา
08.00 น. 12.00 น. 15.00 น.
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ระบุ ระบุ ระบุ
ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) ระบุ ระบุ ระบุ
ทิศทางลม ระบุ ระบุ ระบุ
ชนิดของลม ระบุ ระบุ ระบุ
ลักษณะเมฆ ระบุ ระบุ ระบุ

การนำเสนอผลงาน          ครูและนักเรียนพิจารณาการนำเสนอผลงานร่วมกัน

การอภิปรายผล ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน

  

การนำไปใช้ประโยชน์

ทดลองเก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้การทำงานของนักอุตุนิยมวิทยา

ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม คลิก http://homeroom.kruchamp.com/?cat=19

การแสดงความเห็นถูกปิด